Tags

Duurzaamheid Beleidsplan Energietransitie Gebiedsprocessen Participatie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

De regio Twente heeft de ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Op weg daarnaartoe heeft de regio voor 2030 twee hoofddoelstellingen: Twente ontwikkelen als warmteregio en 50% van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam opwekken.

De productie van warmte krijgt daarbij ook maximale aandacht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het huidige warmteaanbod en is het doel om het regionale warmtenet uit te bouwen en een biogasnetwerk realiseren.


Doelstelling sticky-icon

Om dit vraagstuk in te vullen is de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) 1.0 opgesteld. Hierin staan afspraken voor de bijdrage van de regio Twente aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door elektriciteit duurzaam op te wekken met zonnepanelen op daken, zonnevelden en windenergie. Maar ook hoe Twente aardgasvrij kan worden en woningen duurzaam kan verwarmen.

Door het regionale warmtenet uit te bouwen en een biogasnetwerk te realiseren, is warmtelevering in 2030 haalbaar en betaalbaar voor de inwoners van Twente en wordt de elektriciteitsbehoefte ook beperkt. Daarnaast wekt de regio Twente In 2030 1,5 terrawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op. Die opwek kan worden gerealiseerd met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windturbines.

Plan sticky-icon

De RES Twente 1.0 is een strategisch koersdocument voor de energieregio Twente. Deze regio bestaat uit 14 gemeenten, waterschap en de provincie Overijssel. Tevens wordt er intensief samengewerkt met o.a. Twentse kennisinstellingen, netbeheerders en diverse belangengroepen.

 

Hoewel energiebesparing geen wettelijke opdracht is vanuit het Rijk, zetten deze partners in Twente hier wel maximaal op in. De RES Twente 1.0 beschrijft daarvoor de technische mogelijkheden met technieken die nu beschikbaar zijn. Dit plan heeft een horizon tot 2030 met een doorkijk naar het jaar 2050.

 

Momenteel wordt de RES Twente 1.0 uitgewerkt tot de RES Twente 2.0 die op 1 juli 2023 gereed moet zijn. Om deze doelen te kunnen halen wordt aan de hand van diverse uitgangspunten gewerkt aan het concretiseren van o.a. ruimtelijke kaders, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en systeemefficiëntie. Onze adviseurs coördineren diverse uitgangspunten.

 

Dit doen we o.a. door inzet van  onze senior-adviseur die als strateeg c.q. omgevingsmanager een team van communicatie- en participatieadviseurs aanstuurt en zelf meewerkt. De invulling van deze opgave gebeurt vanuit het gedachtengoed van ‘strategisch omgevingsmanagement’.

 

Uitwerking sticky-icon

Het team communicatie en participatie RES Twente, aangestuurd door onze specialist Omgevingsmanagement, faciliteert en ondersteunt de partners van de RES Twente bij de besluitvorming- en participatieprocessen en zorgt onderling voor afstemming tussen partners, zodat we elkaar kunnen versterken.

 

We richten ons op:

  1. Het informeren en betrekken van de partners (bestuurlijk, ambtelijk en diverse belangengroepen) en het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring (elkaars krachten en middelen benutten).
  2. Het faciliteren van de communicatie– en participatieprocessen van gemeenten om de omgeving te informeren en betrekken met concrete tools en eenduidige berichtgeving (inhoud/kernboodschappen).
  3. Het informeren van de omgeving met een neutrale boodschap over de energietransitie (feiten, cijfers, gezamenlijke boodschap: thematisch en overkoepelend/regionaal). Hiervoor willen we ons netwerk versterken en vergroten.

Resultaat sticky-icon

Het resultaat is een RES Twente 1.0, die in juli 2021 is vastgesteld door bijna alle partners en waarbij getoetst is aan het afwegingskader van de NP RES, zodat concreet invulling kan worden gegeven aan het bod uit de RES Twente.

 

Vervolgens wordt er invulling gegeven aan het vervolgproces en de uitwerking naar de realisatie van de opgave in het traject RES Twente 2.0.

 

Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor het creëren van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Zodat in juli 2023 deze RES Twente 2.0 door alle partners vastgesteld kan worden. En de realisatie van de opgave gestart is.

logo

Realisatie vangebiedsprocessen

logo

Samenwerkingstakeholders

logo

Opstellenbeleidsplan

Door te werken vanuit gezamenlijke belangen met een integrale gebiedsgerichte aanpak ontstaan nieuwe kansen!

Willem Wijnen, senior adviseur bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Sander!

Contact

Meer weten over deze case?

We praten je graag bij over de technische inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action