Tags

Duurzaamheid Beleidsplan Energietransitie Participatie Verduurzamen Provincie Overijssel

Opdrachtgever

Introductie

De urgentie van de klimaatproblemen maakt dat de energietransitie snel opgepakt moet worden. Een groeiend aantal ondernemers en inwoners in Haaksbergen besparen energie en leggen zonnepanelen op hun dak. Om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren is het noodzakelijk om op meerdere vormen van hernieuwbare energie in te zetten. Vanuit de landelijke en provinciale overheid zijn er doelen gesteld om onze CO2-uitstoot te verminderen. Deze doelen vind je terug in het Provinciaal Programma Energiestrategie. Windenergie speelt een rol bij het behalen van deze doelen.

 

Om de landelijke en provinciale doelen te behalen, moeten gemeenten ruimte bieden aan windenergieprojecten. Ruimte waarin reeds andere ontwikkelingen, bestemmingen en gebruiken plaatsvinden. Voor de gemeente Haaksbergen vervulden wij de rol van projectleider windenergie.


Doelstelling sticky-icon

Als projectleider windenergie speel je een cruciale rol bij het vormgeven van het lokale windbeleid en het faciliteren van windenergieprojecten. Je hebt te maken met verschillende belanghebbenden, technische uitdagingen en politieke besluitvorming. Al deze belanghebbenden hebben we meegenomen in een participatietraject. Het doel van deze vergaande participatie was om inwoners en andere betrokkenen actief te betrekken bij de totstandkoming van beleid en besluitvorming rondom windenergie. Waardoor de gemeenteraad een beter gedragen en kwalitatief beter besluit kan nemen.

Uitwerking sticky-icon

We hebben vooraf een participatieplan opgesteld hoe we de samenleving wilden betrekken bij het komen tot windbeleid. Aan de hand van drie fasen (1. Leren, 2. Dialoog en meningsvorming, 3. Schrijven van advies) zijn we aan de slag gegaan. Met de doelgroepen zijn diverse activiteiten én gespreksrondes georganiseerd.

 

Er zijn specifieke tafels aangewezen voor recreatie- en verblijfseconomie, omdat deze doelgroep groot is in het gebied. Zij zijn, samen met de inwoners, belangrijke waarden van de gebieden.

 

Binnen de adviestafel belangenorganisaties vallen o.a. LTO, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen. Zij hebben in de beide zoekgebieden een vergelijkbaar belang en zijn daarmee één adviestafel voor beide zoekgebieden. Daarnaast hebben we windexcursies georganiseerd en een dynamisch participatieproces doorlopen.

 

We hebben de opgehaalde input rondom ruimtelijke inpassing, omgevingsfonds, geluid, slagschaduw, vorm van participatie e.d. vertaald naar een beleidsnota windenergie. Deze hebben we in een tweetraps-aanpak ter reactie voorgelegd aan de samenleving. Daarbij is een zorgvuldige overweging gemaakt van de schriftelijk én mondeling ontvangen reacties op een conceptbeleid.  Deze reacties hebben geleid tot enkele wijzigingen in een nieuwe versie van het beleidsdocument. Dit resulteert in het ontwerp beleidsnota windenergie. Deze tweetrap-aanpak heeft de beleidsnota versterkt en verbeterd. Hierdoor is de inhoud beter afgestemd op de behoeften en zorgen van belanghebbenden.

 

Bij het opstellen van een beleidsnota windenergie wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Ruimtelijke afwegingen: er moet rekening gehouden worden met de provinciale zoekgebieden en de impact van windmolens op het landschap, omwonenden en natuur.
  • Participatie: het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het beleidsvormingsproces is essentieel. Hoe zorg je voor draagvlak en transparantie?
  • Technische complexiteit: het is belangrijk om de technische aspecten van windenergie te begrijpen, zoals hoogtebeperkingen, slagschaduw en geluidsnormen.
  • Politieke besluitvorming: door de samenwerking met het college van B&W, de gemeenteraad en de provincie komen we tot weloverwogen besluiten.

 

Resultaat sticky-icon

De beleidsnota Windenergie geeft duidelijkheid over in welk gebied de gemeente ruimte biedt én aan welke randvoorwaarden en aandachtspunten een windproject moet voldoen. Het gaat hierbij o.a. over transparantie over gebruik van grondstoffen, geluid, slagschaduw,  projectparticipatie, lokaal eigendom, gebiedsfonds en ruimtelijke inpassing. Onze projectleider heeft daarin mede de afweging tussen de invloed die de lokale overheid nog heeft binnen het realiseren van windenergie in relatie tot transparante informatieverstrekking  gemaakt. We zijn hierdoor transparant over wat wel én niet mogelijk is. Samen met de jurist van de gemeente heeft onze projectleider de beleidsnota windenergie Haaksbergen geschreven.

 

De definitieve versie van de beleidsnota is gereed en vastgesteld door het college van B&W. De beleidsnota is nu ter besluitvorming op route naar de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de beleidsnota, dan is het beleidstraject rondom windenergie klaar. Dit beleid zal dan samen met provinciaal beleid gebruikt worden bij de behandeling van vergunningaanvragen voor windturbines in de gemeente Haaksbergen.

 

Er zijn veel zorgen rondom windmolens en dit zorgt voor weerstand. Dit beseffen we ons ten zeerste. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze aanpak een combinatie van zorgvuldige communicatie, betrokkenheid en realisme is geweest. We hebben op verschillende manieren geluisterd naar de zorgen die leven in de samenleving en politiek. Door onze aanpak hebben we ruimte proberen te creëren in het gehele proces om deze zorgen serieus te kunnen nemen. Dat alles binnen de context van de opgaven en ruimte de gemeente beleidsmatig nog heeft ten opzichte van de provincie. Juist in het belang van het rechtvaardigen van de zorgen is gemeentelijk windbeleid, zoekgebieden e.d. van groot belang. Alleen op die manier heeft een gemeente grip op wat er komen gaat.

We hebben geluisterd naar de zorgen die leven in de samenleving en politiek. Door onze aanpak hebben we ruimte proberen te creëren in het gehele proces om deze zorgen serieus te kunnen nemen. Op deze manier kan ik echt een bijdrage leveren aan waar ik voor sta, het optimaal betrekken van de samenleving bij beleidsvorming.

Willem Wijnen, teammanager en adviseur bij bind

Meer weten over deze case?

Op dit moment zijn we niet direct bereikbaar. Laat een terugbelverzoek achter voor onze collega Willem. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Of, mail ons op info@bindddd.nl

Meer weten over de case?

We praten je graag bij over (technische) inhoud. Of heb je een dergelijke uitdaging en wil je graag onze samenwerkingsmogelijkheden verkennen? We maken graag kennis!

Call to action